Kert - Kerti tó Webáruház

Tel.: 06-36-426-093
Mobil: +36-30-949-5469
Email:
18 éve Önökért
Kategóriák

Kosár tartalma

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Egy szinttel feljebb

Az adatkezelő megnevezése
Vissza a lap tetejére...
Szajlai Miklós (e.v.) (a továbbiakban: Adatkezelő)
Igazolvány kiállító szervezet: Bélapátfalva Önkormányzat
Telephely: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 71.
Adószám: 47868254-2-30
Csomagküldő e.sz.: C/004118
Bankszámlaszám: 62800307-11012627 (Eger és Környéke Takarékszövetkezet)
Tel.: 06-36-426-093
Mobil: 06-30-949-5469
Email: info@kert-kertito.hu

Jelen szabályzat célja
Vissza a lap tetejére...

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse, ismertesse azt, hogy a Kert - Kerti tó Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használata, azon történő vásárlás, Adatkezelővel való kapcsolatba lépés tekintetében az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja ügyfelei személyes adatait. Az Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen, ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltozásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzat változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az érintetteket jelen oldalon.
Amennyiben kérdése merül fel jelen Szabályzattal kapcsolatban, kérjük írja meg nekünk e-mail címünkre és válaszolunk a kérdéseire.

A www.kert-kertito.hu weboldal használata és a weboldalon történő vásárlása során Ön személyes adatokat adhat meg, amelyeket a következő jogszabályokban foglaltak szerint kezelünk:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
 • A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”),
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”),
 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („Direktmarketing tv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”)
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.”);

A hivatkozott jogszabályok előírásaira figyelemmel ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, jelen Szabályzatban szerint, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli (célhoz kötöttség elve szerint). Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik (adattakarékosság). A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság elve). Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja (korlátozott tárolhatóság elve). Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is (integritás és bizalmas jelleg). Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről szükség szerint belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet (elszámoltathatóság elve).


Fogalom meghatározás
Vissza a lap tetejére...

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

cookie: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);

érintett a személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem, ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adata is (pl. telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.).

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

harmadik ország: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására, ha e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;


Általános információ az adatkezelésekről
Vissza a lap tetejére...

Az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

a) a Webáruházban történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során

b) a hírlevelekre történő feliratkozás során

c) az Adatkezelő bemutatótermében történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során

d) ügyfélszolgálat, panaszkezelés során


A Webáruházban történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelések
Vissza a lap tetejére...

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja a Webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a leadott megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlókkal kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás, a direktmarketing tartalmú megkeresések, valamint tájékoztatás az aktuális információkról, akciós ajánlatokról, ügyfélszolgálat, panaszkezelés.

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudja renelését leadni, megvásárolni a Webáruházban elérhető termékeket, szolgáltatásokat.

Kezelt Adatok

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Szállítási adatok (megadása kötelező):

- Vevő neve
- Vevő címe

Számlázási adatok (megadása kötelező, amennyiben eltér a szállítási adatoktól):

- Vevő számlázási neve
- Vevő számlázási címe

Kapcsolattartási adatok (megadása kötelező):

- Vevő telefonszáma
- Vevő email címe

Vevő egyéb megjegyzése (megadása nem kötelező)

- online termékértékesítés
- a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése
- számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége
- vevő beazonosítása
- kapcsolattartás a vevővel
- vásárlás, szerződés teljesítése

A következő mondatban rögzítettek kivételével a vevő általi vásárlással létrejött szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától, illetve annak visszavonásától függetlenül 8 év múlva törl.

Online termékértékesítés esetén a vevő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

A vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a vásárlás teljesítése során az vevő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve jelen Szabályzatban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazda munkatársa, könyvelője és a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerhetnek egyes személyes adatokat.

Automatikusan gyűjtött adatok

A Webáruház látogatásával és a Webáruház használatával az Adatkezelő automatikusan adatokat gyűjthet az Ön számítógépéről, mobil eszközéről, a számítógépe, mobil eszköze beazonosításával (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja). A számítógépe, mobil eszköze IP címe segítségével a Webáruházba történő látogatásával Ön akár földrajzilag is lokalizálható. Erre vonatkozóan a Webáruház elérhető Süti Kezelési Tájékoztató ad részletes tájékoztatást. Alapvetően az Ön személyének beazonosítására ezek az adatok nem alkalmasak, azonban egyéb személyes adatai Adatkezelő részére megküldésével az Ön személye beazonosíthatóvá válik. Egyéb adatokkal összekapcsolva pedig ezek az adatok is alkalmasak arra, hogy a Webáruház használójára, azaz Önre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA) Google Analytics webanalitikai szolgáltatását.
Az Adatkezelő igénybe veszi Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) Page Plugin szolgáltatását (mellyel a Webáruház követhető a facebookon, és a Webáruház facebook profilja érhető el).
Az Adatkezelő igénybe veszi a Microsoft (Graphisoft Park 3. (Záhony u.) 1031 Budapest) Bing Webmaster Tool webanalitikai szolgáltatásait.

A webanalitikai szolgáltatások cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa.

A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.
További információk megtalálhatók a Webáruház Süti (cookie) kezelési tájékoztatójában.

A Webáruház működéséhez is cookie-kat használ. Ezek az eszközén elhelyezett kisméretű szövegfájlok, amelyeket az egyes tartományokhoz tartozó webkiszolgálók helyeznek el, hogy aztán később kiolvashassák a tartalmukat. A cookie-k használatával tároljuk a beállításait, megkönnyítjük a vásárlását, elemezzük webáruházunk működését. További információk megtalálhatók a Webáruház Süti (cookie) kezelési tájékoztatójában.

Adattovábbítás

Kiszállítás esetén:

Termékek kiszállítása esetén a vevő vagy címzett neve, címe, telefonszáma, email címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek valamelyike felé kerül továbbításra:

- a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép., dpd@dpd.hu),

- Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu),

- T-TAKÁCS Kft. (Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 12/B)

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Webáruház működtetése okán:

DotRoll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Adószám: 13962982-2-42)
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
www.dotroll.com

A Dotroll Kft. a tárhely és email szolgáltatást biztosítja az Adatkezelőnek, így a fent megadott adatokat kezeli. A megadott adatok tárolásához az Adatkezelő Dotroll Kft. üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:
A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

Az adatokat az Adatkezelővel kötött határozott idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig kezeli.

Könyvelés okán:

...

Az Adatkezelő részére végez számviteli, adószakértői, könyvelési tevékenységet, így ehhez jogszabály alapaján szükséges fenti adatokat kezeli.

Az adatokat a szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig kezeli.

 


Az Ön adatai a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

 

Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Önt előre tájékoztatjuk az esetleges címzettről és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

Az Adatkezelő Webáruháza a Facebookra, a YouTube-ra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően akár a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehet közzé.


A hírlevelekre történő feliratkozás során végzett adatkezelések
Vissza a lap tetejére...

Hírlevelekre a Webáruházban történő vásárlás leadása során lehet felíratkozni.
Az adatkezelés fő célja hogy az érintettek részére az Adatkezelő marketing tartalmú megkereséseket küldjön. Az Adatkezelő felhasználhatja az adatokat marketingcélú kutatásokhoz és felmérésekhez. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Adatkezelő nyilvántartást vezet azon természetes személyekről, akik a hírlevél-szolgáltatásra feliratkoztak. A nyilvántartásban nem szereplő természetes személyek részére az Adatkezelő nem küld hírleveleket.

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudjuk termékeinkről, szolgáltatásainkról, ajánlatainkról tájékoztatni.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.

Kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama és célja:

Kezelt adatok köre:

Név, email cím

Adatkezelés célja:

Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy az Ön részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt (pl. hírleveleket és eDM-et) küldjünk a termékeinkre, ill. szolgáltatásainkra vonatkozóan.

Adatkezelés időtartama:

Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulás a hirlevel@kert-kertito.hu email címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

Adatokhoz hozzáférő személyek köre:

Adatkezelő munkatársai.

Adattovábbítás:

Az adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Önt előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Hírlevél kiküldés okán:

DotRoll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Adószám: 13962982-2-42)
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
www.dotroll.com

A Dotroll Kft. a tárhely és email szolgáltatást biztosítja az Adatkezelőnek, így a fent megadott adatokat kezeli. A megadott adatok tárolásához az Adatkezelő Dotroll Kft. üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:
A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

Az adatokat az Adatkezelővel kötött határozott idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig kezeli.

Nyilvántartás-vezetés

Tájékoztatunk, hogy a Grt. 6. § (5) bek. alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetünk, és a hírlevélel kapcsolatos adatkezelési törlési kérelem vagy a hozzájárulás korlátozás és indokolás nélkül történő, bármikori visszavonása esetén további közvetlen üzletszerzési célból reklámtartalmú e-mailt nem küldünk, ide nem értve az általános ügyfélkapcsolati tájékoztatást.


Az Adatkezelő bemutatótermében történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelés
Vissza a lap tetejére...

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles bemutatótermünkben megjelenni, vásárolni, így a személyes adatai megadására sem, de azok hiányában nem tudjuk kiszolgálni Önt.

Adatkezelő a vásárlói adatokat az CMS nevű ügyviteli rendszerében, AXEL PRO Számlázó Programban tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok is megőrzésre kerülnek a jelen pontban meghatározott időtartamig.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő bemutatótermében történő vásárlás, megrendelés, a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, termékek félre tétele, vásárlói kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, ÁFA-s számla esetén név, cím és adóazonosító jel/adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, telefonszám, szállítási név és cím, email cím.

Az adatkezelés jogalapja

- A termék és szolgáltatás-értékesítés és termék félre tétele esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;

- a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján;

- a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;
kártyás fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama

Aa szerződés teljesítéséig illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig, kivéve ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén, mert akkor a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig;
A termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig.

Adattovábbítás

Kiszállítás esetén:

Termékek kiszállítása esetén a vevő vagy címzett neve, címe, telefonszáma, email címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek valamelyike felé kerül továbbításra:

- a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép., dpd@dpd.hu),

- Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu),

- T-TAKÁCS Kft. (Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 12/B)

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

CMS ügyviteli rendszer működtetése okán:

DotRoll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Adószám: 13962982-2-42)
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
www.dotroll.com

A Dotroll Kft. a tárhely és email szolgáltatást biztosítja az Adatkezelőnek, így a fent megadott adatokat kezeli. A megadott adatok tárolásához az Adatkezelő Dotroll Kft. üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:
A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

Az adatokat az Adatkezelővel kötött határozott idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig kezeli.

Könyvelés okán:

...

Az Adatkezelő részére végez számviteli, adószakértői, könyvelési tevékenységet, így ehhez jogszabály alapaján szükséges fenti adatokat kezeli.

Az adatokat a szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig kezeli.


Az ügyfélszolgálat, panaszkezelés során végzett adatkezelés
Vissza a lap tetejére...

Ügyfélszolgálat esetén:

Az Adatkezelő telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, amelynek igénybevétele esetén az ügyintézővel folytatott beszélgetés során hozzájárulása esetén egyes személyes adati rögzítésre kerülhetnek.

Az adatkezelés célja

Az érintett visszahívása, termékkel, szolgáltatással kapcsoatos tájékoztatása, ajánlat küldése, megrendelés rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja

- A termék és szolgáltatás-értékesítés és termék félre tétele esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;

- a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján;

- a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;
kártyás fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

A kezelt személyes adatok típusa

Azonosítószám, az érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, adószáma.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes hozzájárulása visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a beszélgetés vagy a teljesítés időpontját követő 90. napon törli, kivéve megrendelés rögzítése és az alapján szerződés létrejötte esetén.

Ezen utóbbi esetben a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig, kivéve ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén, mert akkor a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig;
A termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig.

Adattovábbítás

Kiszállítás esetén:

Termékek kiszállítása esetén a vevő vagy címzett neve, címe, telefonszáma, email címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek valamelyike felé kerül továbbításra:

- a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép., dpd@dpd.hu),

- Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu),

- T-TAKÁCS Kft. (Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 12/B)

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

CMS ügyviteli rendszer működtetése okán:

DotRoll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Adószám: 13962982-2-42)
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
www.dotroll.com

A Dotroll Kft. a tárhely és email szolgáltatást biztosítja az Adatkezelőnek, így a fent megadott adatokat kezeli. A megadott adatok tárolásához az Adatkezelő Dotroll Kft. üzemeltetői tevékenységét veszi igénybe. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:
A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

Az adatokat az Adatkezelővel kötött határozott idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig kezeli.

Könyvelés okán:

...

Az Adatkezelő részére végez számviteli, adószakértői, könyvelési tevékenységet, így ehhez jogszabály alapaján szükséges fenti adatokat kezeli.

Az adatokat a szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig kezeli.

 


Panaszkezelés esetén:

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles panaszt tenni, de a panaszának kezeléséhez nélkülözhetetlen adatai megadása nélkül panaszát nem tudjuk érdemben kezelni.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása, és a Fgytv.17/A. § (7) bekezdése, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa

Azonosítószám, a érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárolt termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a vevőáltal érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja, vevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama

a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.
A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.


Az érintettek jogairól való tájékoztatás
Vissza a lap tetejére...

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a fent megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az Adatkezelő kinek,
 • mikor,
 • milyen jogszabály alapján,
 • mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére);
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön kérésére rendelkezésére bocsátja, azonban azért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítés joga:

Ön az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Adatkezelő.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelőa kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Törléshez („elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatra már nincs szűkség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:

 • személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelőa kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A törlés iránti kérelem beérkezését megelőzően a Webáruházbanoldalon közzétett fényképeket, videó felvételeket és egyéb adatokat, az Adatkezelő által nem ismert és nem befolyásolt személyek megismerhetik és letölthetik.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett a fent meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és a sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha a magasabb szintű védelmet biztosító megoldás aránytalan nehézséget jelent számára.

Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag az Adatkezelő által arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő alkalmazásában adatkezelést végző munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkatársai megtesznek minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Az Adatkezelő valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan vírusvédelmi rendszer üzemel. Az internethez kapcsolódó informatikai berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, céges e-mail postafiókok, belső hálózati felhasználói fiókok az Adatkezelő tulajdonát képezik.

Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot.

Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a DotRoll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Adószám: 13962982-2-42) szerverein, valamint egyes adatokat az Adatkezelő számítógépén (melynek helye: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 71.) találhatóak.

Az Adatkezelő minden adatkezelési tevékenységét pontosan dokumentálni kell. Az Adatkezelőnek valamennyi általa végzett adatkezelési tevékenységről (pl. hírlevél, webshop) nyilvántartást kell vezetnie. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt adatok továbbításának időpontját, jogalapot, címzettet, adatok körének meghatározását, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz már nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak,
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá,

A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő különösen az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni,
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik,
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet kérjük, juttasa el a fent megadott e-mail címre, illetve írásban a 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 71. címre.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben az érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben az érintett köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő az érintettel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést a személyes adatot rendelkezésre bocsátó köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha az érintett harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, Adatkezelő jogosult kérni a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy az érintettről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

Jogorvoslat

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő megadott elérhetőségek valamelyikén.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Továbbá lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre az Egri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.


Adatkezelő jelen Szabályzat egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a Webáruházban, az esetleges módosításokról is ezen a honlapon kap tájékoztatást.

A Webáruházban használt sütikre vonatkozóan a Webáruházban közzétett Süti Kezelési Tájékoztatóban talál részletes további tájékoztatást. A Webáruházban használatára vonatkozó további tudnivalókat a Webáruházban közzétett Vásárlási Információk fülre kattintva talál.


  Evelate EPDM Partner üzletek Linkajánló Munkáink Rólunk / Kapcsolat Adatvédelem Oldaltérkép Ügyfélszolgálat

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák
Copyright © Kert - Kerti tó Webáruház 2006 - 2024
Minden jog fenntartva!